Beste bezoeker,

Het 151 verhaal begint in 1846 en eindigt in 1997. Anderhalve eeuw later. Het begint in het stoom- en staaltijdperk en eindigt aan het begin van een technologisch tijdperk.

De maalboten hebben voor de stad Oostende veel betekent. Vele families en vrienden zijn hierdoor vandaag nog met elkaar verbonden. Vele toeristen herinneren zich het indrukwekkend verkeer in de haven van deze mooie schepen. De Oostendse haven die ooit een belangrijke uitvalshoek was voor het Europese verkeer naar Engeland.

Op 19 september 1996 besliste de toenmalige minister van verkeer Michel Daerden om de activiteiten van de Regie voor Maritiem Transport stop te zetten. Niemand had ooit gedacht dat de overheid deze beslissing zou nemen, laat staan ook waar maken. Het uitvoeren van deze beslissing heeft een hele hechte maritieme familie uit elkaar gehaald.

Elke werknemer bij deze lijndienst betrokken, heeft de impact van de liquidatie elk op een individuele manier moeten verwerken. Na 28 februari 1997 begon voor vele collega's een nieuwe loopbaan en dienden de maritieme wereld te verlaten. Anderen konden min of meer nog even verder in de ferrywereld in al zijn vormen actief blijven tot het volledige concept is gedoofd..

Ik stel vast dat nog vele mensen de mooie herinneringen uit de RMT periode en voorheen waarderen. En terecht, velen kijken nog altijd terug naar die RMT tijd met gemengde gevoelens.
Mensen die ooit heel dicht of nauw met de activiteiten van de RMT waren verbonden. En dat waren er heel wat. Denk maar aan de restauratie, leveranciers, toeristische en technische diensten, enz..

We werken hier aan een overzicht van 151 jaar Male in Oostende. Een site waar we wat informatie en verhalen verzamelen over de Belgische instelling en de schepen van 1846 tot 1997 die de verbinding naar Groot Brittannië hebben verzorgd.

Tijdens de planning en organisatie van een rëunie in 2007 naar aanleiding van het 10 jarige stopzetten van de Rmt hebben we massaal veel foto's en materiaal ontvangen van de mensen. Dat alles proberen we samen te brengen om zo het verhaal van 151 jaar geschiedenis ook via het internet met onze ex-collega's en vrienden te kunnen delen.

Als u mocht fotomateriaal tegenkomen dat eventueel onder copywright staat en toch op deze site gebruikt zijn, laat het a.u.b. weten. We halen het onmiddellijk weg. Het is de bedoeling om visueel te genieten van de mooie tijd die we met Zeewezen en Rmt in Oostende hebben mogen beleven.

In het linkse navigatiepaneel kan u van jaar tot jaar informatie vinden over de Belgische schepen die ooit op de Oostende - UK lijn hebben gevaren.

Aan de hand van de gescande kranten uit het verleden dat via (GOD) Oostendse bibliotheek beschikbaar is kunnen we per schip min of meer het levensverhaal vinden.

Ik wil hierbij enkele mensen bedanken voor hun bijdrage.

Dank aan:

August Goethaels - Arne Pyson - Rick Smallman - Dirk Goes - Mike Francis (UK) - Richard Danielson ( Auteur) voor hun sympathieke steun en bijdrage.

Bijzondere dank aan:

John Hendy (Ferrypubs UK) ons de toelating te verlenen om sommige van deze unieke afbeeldingen te mogen gebruiken.Auteur van "The Dover-Osrtend Line" 1991

Het is mijn bedoeling om via deze homepage u de mogelijkheid te bieden even terug te blikken naar een bijzondere tijd uit de Belgische geschiedenis.

Ik hoop dat we hiermee de fijne herinneringen even kunnen terug halen.

Eddy Lannoo

Dear Visitor,

The 151 story starts in 1846 and ends in 1997. One and a half century later.It starts in the steam- and steel period and ends at the beginning of a new revolutionary era.

The mail boats have been very important for many generations in Ostend. Many families and friends are still connected through this activity. A lot of tourists remember the impressive movement of the beautiful ships in the port of Ostend. A port which was ever the European gateway to the United Kingdom.

The Belgian Minister of Transport, Michel Daerden decided on the 19th September 1996 to cease the RMT ferry activity. It was never thought this decision would be made or ever being executed as the RMT was run by the government. Due to the execution of this decision a large ferry and maritime family was suddenly taken apart.

Every employee on the line had to process individually the impact of the liquidation on his own way. After the 28th February 1997 many colleagues started a new career and had to leave the maritime world. Others could stay a bit longer in the ferry activity in all its forms until the complete concept died.

Today I find many people still like to talk and share the lovely memories about that period and appreciate them. Indeed, many people look back to this RMT period with mixed feelings. And this is quite a number of people.
A large group of people like catering, suppliers, tourism, technical services, etc., whom were close or in the RMT activity.

We like to build here an overview of 151 years "mail boats" in Ostend. A website where we collect information and stories about the institution and vessels which have performed services between Ostend and the UK between 1846 and 1997.

During planning and the organisation of a 10 year anniversary reunion in 2007 we received a larged number of photo's from out former colleauges. All of this we try to get organised in order to create the real 151 story through the internet and share it with our former collegues and friends.

Should you find photo's used on this site whom are under copywright protection, please let me know so I can remove them immediatly. It is the intention to create a visual website in order to enjoy the wonderful time we have experienced during the Zeewezen and Rmt period in Ostend.

The left navigation panel offers you a possibility to find information from year to year about the vessels ever performed services on the Belgian Ostend - UK line.

Through the scanned newspapers available on the Ostend Library website (GOD) we are able more or less to find and create a life story per ship.

I would like to thank some people here for their contribution.

Thanks to:

August Goethaels - Arne Pyson - Rick Smallman - Dirk Goes - Mike Francis (UK) - Richard Danielson (Author) for their support and contribution.

Specials thanks to:

John Hendy (Ferrypubs UK) for the permission to use some of these unique photographs.
Author from the book "The Dover-Osrtend Line" 1991

It is my intention with this homepage to offer to possibility and look back to this special Maritime period in the Belgian history.

I hope this will bring back some fine memories.

Eddy Lannoo

 

Heeft u een verhaal, foto of speciale herinnering aan deze tijd of bepaald schip dat u hier wilt delen? Laat het me weten.
Dank op voorhand.
Do you have a special memory, photo or story about the ferry days or ship you woulkd like to share here? Please let me know.
Thanks in advance.

Bezoek de groep op - Visit our group on facebook :

Reüniefromulier