Stad Antwerpen

De Stad Antwerpen werd te Cockerill gebouwd als yard nummer 530. Ze had een totale lengte van 95,40 m en was 11,74 m breed.

Ze mat 1365 ton en was voorzien van 13000 PK vermogen waarmee ze een snelheid van 23,62 knopen haalde. 

Dit prachtig schip was iets kleiner dan zijn voorgangers. Het had turbines van hogere 600 toeren snelheden .

Door de lage achterbouw van het achterschip werd het achteruit varen gehinderd. 

Op dit vaartuig werden experimenten met anti-slingertanks in het ruim uitgevoerd omdat een nieuwe buizentechniek in de stoomketels een aanzienlijk gewichtsbesparing opleverde.
Na proeven werd het systeem echter weggenomen. Men kwam tot de conclusie dat dit de stabiliteit van het vaartuig in gevaar bracht.

Ondertussen werd ook het zendstation aan boord gemoderniseerd en vervangen door continu luisterende apparaten.

WOI

De Stad Antwerpen tijdens WWI als hospitaalschip

Vanaf 1 augustus werd de Stad Antwerpen aan de ingang van het kanaal Oostende Brugge gelegd. Op 20 augustus is ze te Antwerpen.

Op 22 augustus evacueert ze gewonden en zieken van Oostende naar Duinkerke en Caen en brengt vanuit Le Havre legermateriaal mee.

Op 7 oktober evacueert ze deel van de overheidsdiensten en vluchtelingen uit Antwerpen en brengt ze naar Oostende.
Later op 10 tot 14 oktober vervoerd ze vluchtelingen naar Frankrijk en Engeland.

Op 17 oktober is ze in Le Havre. Daar word ze als hospitaalschip ingericht en naar Duinkerke gestuurd. In april 1915 gaat ze echter wegens bombardementen van Duinkerke naar Le Havre.

De Belgische maalboten hebben bij het uitbreken van de eerste wereld oorlog een belangrijke taak waar genomen.Vanaf 13 oktober 1914 nam de Stad Antwerpen deel aan de ontruiming van Oostende. Dit ging door tot april 1915 tot de spoorwegen het vervoer te land mogelijk maakte.

Vanaf 26 september deed de Stad Antwerpen in Engelse dienst 431 reizen waarbij 124 578 gekwetsten en 41 926 soldaten werden vervoerd.

Op 25 januari 1919 keerde ze terug naar Oostende met Belgische vluchtelingen.

De Stad Antwerpen werd op 17 oktober 1934 openbaar verkocht aan de firma Van Heyghen te Gent waar ze het volgende jaar werd gesloopt.

The Stad Antwerp was build at Cockerill yards as yard number 530. She had a total length of 95,40 meter and 11,74 meter width.

The 1365 tons displacement was driven by 13000 HP and realised a speed of 23,62 knotts.

This lovely vessel was slightly smaller than her previous build ferries. She had a new type of higher speed turbines of 600 Rpm.

As due to the low level build from the after ship, reverse movements were more difficult.

Some experiments by installing anti-movement tanks in the vessel took place as of the new technique in the steam boilers and the reduction of weight. After trials the tanks were removed. The conclusion was the danger in de-stabilising the vessel.

In the mean time the radio station was modernised and replaced by new continuous listening devices.

WWI

The Stad Antwerpen as a hospitalship during WWI

As from the 1st August the Stad Antwerpen was layed in the back port before the entrance of the Ostend-Bruge canal. On 20 August is the ship in Antwerp.

On the 22nd August the ship evacuates wounded and sick people from Ostend to Dunkirk and Caen and return with army equipment from Le Havre.

On the 7th October she evacuates part of the public services and refugees from Antwerp and brings them to Ostend.
Later on the 10th until 14 October she will transport refugees to France and England.

On the 17th October she is in Le Havre where she is converted as an hospital ship and send to Dunkirk. In April 1915 she has to go back to Le Havre due to bombardements in Dunkirk. .

The Belgian vessels  have performed a important task when world war one started.
As from the 13th October 1914 the Stad Antwerpen participated to the evacuation of the city of Ostend. This went on until the railways were able to perform the transport over land.

As from the 26th September 1915 the vessel was in British service and performed 431 trips where 124 578 wounded and 41 926 soldiers were transported.

on January 25th 1919 she returned to Ostend with Belgia fugitives.

The vessel was publicly sold on the 17 th October 1934 to Van Heyghen company in Gent and scrapped the next year..

Een tekst uit Ipswich ontvangen van Rachel Field:

September 1916:

Terwijl een aantal soldaten vertrokken naar de oorlog en wuifden afscheid, kwam een andere trein aan de andere kant van het perron aan gevuld met gewonden. Het was de Great Western Railway No. 16 ziekentrein met 106 patienten aan boord.76 liggend en 30 zittend.

Dit was de 26e zending van zieken en gewonden direct naar Ipswitch Hospitaal. Velen waren van Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Niemand van Ipswich. De meeste hadden schotwonden en dienden die dag Frankrijk te verlaten met het hospitaalschip de "Stad Antwerpen".

Ze werden opgewacht door een colonne gemotoriseerde ambulances en private auto's. Vrouwen van het stationsbuffet gaven hen melk, soda, chocolade en sigaretten.

De mannen werden medisch in Ipswich lokale hospitaal opgenomen of voor herstel doorgestuurd.

A text from Ipswich received from Rachel Field:

September 1916:

As a number of soldiers were waving goodbye at Ipswich Station to go off to war, another train filled with sick and wounded men arrived on the other side of the same platform.  It was the Great Western Railway No. 16 Ambulance train with 106 patients on board: 76 stretcher cases and 30 sitting.

This was the 26th consignment of sick and wounded soldiers to be sent directly to Ipswich Hospital.  Lots of them were from Canada, Australia and New Zealand.  None were from Ipswich.  They  mostly had gun-shot wounds and had left France earlier that day and crossed Channel in a hospital ship, Stad Antwerpen.

They were met at Ipswich station by a fleet of motor ambulances and several private cars.  Ladies from the station buffet gave them milk-and-soda, chocolate and cigarettes.

The men were medically assessed in Ipswich, then some admitted to hospital here, or sent for convalescence.