Princesse Marie Christine

De Princesse Marie Christine is gebouwd als zusterschip van de PME in 1975 bij Cockerill als bouwnummer 878. De lancering had plaats op maandag 8 september 1975 en het schip kon op 19 december worden geleverd. Tegen eind van de maand op 30 december ging het schip in de vaart.

In december  1976 had de PMC af te rekenen met een kleine brand in de machinekamer waardoor een lichte schade werd opgelopen.

In september 1981 kreeg ze problemen met de stuurboord motor omdat er koperdeeltjes gevonden werden van een defect lager. Twee weken later kon het schip weer in dienst.

Van 28 augustus tot 15 december 1985 onderging de PMC dezelfde ingrepen zoals de PME voor de uitbouw van een extra dek en aanbreng van een bulpsteven en extra stabiliteit tanks. Proeven hadden plaats op 16 december. Op dat moment werd ook het schip in het oranje Townsend Thoresen kleur geschilderd.

Eind 1985 wisten we allemaal dat de poolovereenkomst met Sealink door Rmt was opgezegd. Doch niemand wist wat de wijzigingen met zich mee zouden brengen. De directie had in alle talen gezwegen tegen het personeel en met de terugkeer van de PMC in de Townsend Thoresen kleuren  werd ook bekend gemaakt dat we een tweetal dagen later vanaf 1 januari 1986 zouden met TT samenwerken. Een samenwerking die niet zolang heeft geduurd na het ongeval met de Herald of Free Enterprise in Zeebrugge. Hierdoor werd al een akkoord met P & O gesloten om vanaf oktober 1987 samen te werken. Later in 1994 werd dat Sally en werd de haven van Dover geruild voor Ramsgate.

Op 18 september 1991 diende de PMC de haven te worden binnen gesleept wegens het uitvallen van de motoren.

Omdat op 19 september 1996 het einde van de Rmt was aangekondigd zag men ook alle gebrek aan onderhoud aan boord. De laatste maanden heb ik nog enkele reizen met de PMC gedaan om een zieke collega te vervangen en voelde me daarbij ongemakkelijk. Het was jammer te zien hoe snel een vaartuig kan achteruitgaan wanneer zulke beslissingen tot liquidatie genomen worden.    

Na de sluiting Rmt is de PMC nog enige tijd in Oostende blijven liggen en pas in april naar Duinkerke verplaatst. Hierdoor zijn er nog enkele mensen bij de Rmt gebleven om de wacht aan boord van de schepen in Duinkerke te verzekeren.

Op 9 juli 1998 werd de PMC aan Dianthus Maritime C° Cyprus verkocht en kreeg de nieuwe naam Primrose met als thuishaven Limassol. Daar werd ze van een grondige onderhoudsbeurt voorzien en helemaal wit geschilderd.

Op 7 mei 1999 deed ze voor Trans Europa Ferries dienst tussen Oostende en Ramsgate.
In januari 2007 kregen we samen met enkele ex collega’s Rmt de kans om nog eens aan boord te gaan van de Primrose voor een bezoek aan het schip en een praatje met onze collega’s van Trans Europa Ferries. Een memorabel en aangenaam moment. Deze mensen hebben ons het schip getoond en de renovatie van de passagiersruimten waar ze mee bezig waren. Gewoon schitterend en stijlvol hebben die mensen dat met veel liefde zelf ingericht. Sommige passagiersruimtes waren nog onaangeroerd net zoals we ons herinnerden aan boord van de PMC.


In 2009 heeft de PMC nog gevaren tussen Spanje en Marokko en in 2010 tussen Livorno en Portoferaio.
In 2011 is het schip als schroot verkocht en de naam “Elegant” gegeven. Op de zijkant was dit maal de tekst Blunavy te zien. Op 9 mei 2011 is ze te Alang India aangekomen en op het strand gezet op 15 mei 2011.

The Princesse Marie Christine is built as the sister ship Prinses Maria Esmeralda by Cockerill as built number 878. Launch took place on the 8th September 1975 and was delivered on the the 19th December. It came into service on the 30th December 1975.

In December 1976 the PMC had a little fire in the engine room which caused some damage.
In September 1981 the ship had some problems with the starboard motor a copper particles were found from a broken bearing. It took two weeks to repair.

As from the 28th August until the 15th December 1985 the PMC was expanded with an extra vehicle deck just like the PME. Also to add tanks and a bulbous bow. Trails took place on the 16th December and the ship returned to Ostend by the end of the month. The vessel was already painted in the Townsend Thoresen orange colour.

End 1985 we all knew that the pool agreement with Sealink had stopped . Nobody knew do what sort of changes that would bring to the Ostend operations. The management did not inform staff until the last moments and the PMC came back painted in the orange colour.
In the last days from December we were informed and got instructions how to work on the 1st January with Towensend Thoresen. I was the lucky one to have to work on that New Year’s day. But we made the best of it.

The agreement with TT didn’t last long a due to the accident with the Herald of Free Enterprise in Zeebrugge. In October 1987 an new short agreement was made with P&O. And some time later in  1994 even the port of Dover was changed for Ramsgate and Sally Lines.

On the 18th September 1991 the PMC had major engine problems and had to be tugged into Ostend.
As the end of Rmt was announced on the 19th September 1996 we also had to see how fast maintenance on board degenerated due to the fact the elimination of Rmt was announced.
On the last months of Rmt activity I have done some trip on the PMC to replace a sick colleague. It was sad to see how fast a ship can go down.

After the close of Rmt the PMC stayed in Ostend for a few weeks and went to Dunkirk out of the Ostend port. For the guard of the ships some people had to stay with Rmt until the vessels were sold.

On the 9th of July the PMC was sold to Dianthus Maritime C° Cyprus and got a new name “Primrose” with homeport Limassol. There she had a thorough maintenance job and was painted in white colour. On the 7st May she was performing services between Ostend and Ramsgate for Trans Europa Ferries.

In January 2007 we have been invited by Captain P. Deneire for a visit on board and a talk with some Trans Europa staff with some former Rmt colleagues. A very memorable and pleasant moment. These people   showed us the ship and the renovation which was going on board. It was really superb  to see how very stylish and with love the some passenger areas were decorated. Some of the areas were still the same as we have left them in 1997. Just like we remembered.

In 2009 the PMC has performed services between Marocco and Spain and in 2010 between Livorno and Portoferaio.

 

In 2011 the ship was sold for scrap and given the name “Elegant”. On the side the letters “Blunavy” were visible. She arrived on the 9th May 2011 in Alang India and was beached on the 15th.