In grove lijnen heeft de Oostende –Dover lijn sinds de oprichting enkele zware ingrepen doorstaan. Denk maar aan het opdoeken van de Koninklijke Marine in 1862. De invloed van Koning Leopold II. De eerste en tweede Wereldoorlog. De snelle technologische ontwikkeling van de twintigste eeuw. En ja, de genadeslag in 1997 bij het opdoeken van de RMT.

Om te begrijpen wat ertoe geleid heeft de RMT op te doeken zullen waarschijnlijk weinig mensen precies kunnen uitleggen. Vanuit de hoek van de werknemers heeft elk zo zijn verhaal en ervaring. Niettemin lijkt het er toch op dat de korte periode dat RMT deel uitgemaakt heeft van de 151 jaar verbinding Oostende – Dover, dit juist mogelijk het kwaad is geweest dat fataal werd.

Wanneer de RMT bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1971 is opgericht was dit voornamelijk om een staatsbedrijf de mogelijkheid te geven om een commerciële handeling of akkoord te kunnen aangaan. Men sprak van het statuut van Parastataal A. Dat stelde de RMT in staat om handelsakkoorden af te sluiten alsook kredieten aan te gaan voor de bouw van schepen. Zo was er een poolovereenkomst met Sealink en werd met de bouw van nieuwe schepen zoals de Prins Philippe & Prince Laurent gestart. Dit was noodzakelijk gezien het steeds populairder worden van het trafiek naar Engeland. De lage pond deed massaal over het kanaal gaan shoppen. De oversteek met voertuig en vrachtvervoer werd steeds populairder.Het was echter nog altijd de politiek die de RMT van de nodige zuurstof diende te voorzien om te leven.

De werking van de RMT lag onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en de financiële kant onder de Minister van Financiën. Het personeelskader was dus een vast benoemd kader dat met goedkeuring van beide Ministers diende uitgebouwd. Zo diende de RMT ook personeel ter beschikking te stellen aan het Loodswezen en Zeevaartschool. Qua begroting was dit hetzelfde procedé. Beide Ministers dienden de begroting voor goedkeuring aan het Parlement voor te leggen. Begrotingen dienden aan het Rekenhof voorgelegd. Dit was geen eenvoudige taak om tevens ook te kunnen bijbenen aan de snelle ontwikkeling van het kanaal trafiek. Toch slaagde men erin om 6 vaartuigen te bouwen  en andere aan te kopen of te charteren. Ook om de vaartuigen grondig aan te passen teneinde antwoord te geven aan de vraag naar capaciteit. Om twee jetfoils in gebruik te nemen met de nodige infrastructuur.

Negen jaar na de oprichting van de RMT in 1980 tekende België echter een akkoord waarmee ze tot de Europese Monetaire Unie toetrad. Concreet betekende dit dat de eerste stappen tot een vrije markt dienden open gesteld. En dat was nu wel iets wat een Parastataal A statuut politiek gedreven onderneming in een fragiele positie kwam te plaatsen. In het bijzonder de monopolie dat de RMT had in de Oostendse haven waardoor de concurrentie niet de mogelijkheid had zich te vestigen.

In 1982 legde de Minister de RMT al een wervingstop op. Hierdoor kon het kader niet aangevuld zoals voorzien en was men aangewezen op het intern personeelsbestand.

P&O heeft in 1980 geprobeerd om een verbinding met Londen op te starten. Omdat het vaartuig in de vissershaven diende aangelegd en zelfs nog door de sluizen moest voor vertrek, werd er veel te veel tijd verloren. Het heeft niet lang geduurd. Niet verwonderlijk dat er politiek vragen werden gesteld en af en toe een doorlichting van de werking RMT werden georganiseerd.

Anderzijds kwam later de gewestvorming. Bij Koninklijk Besluit van 2 februari 1993 werd de haven van Oostende overgedragen naar het Vlaamse Gewest. Dit is een tweede argument dat de RMT is een moeilijke positie plaatste. Enerzijds is de haven onder beheer van de Vlaamse Overheid en anderzijds is het RMT deel dat bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1980 door de Federale Overheid aan de RMT werd toegewezen nog steeds onder controle van de RMT. Dus de Federale Overheid. Ooit heeft de Vlaamse Overheid dit besluit van 7/1/80 proberen te ontkrachten.

Het is dus niet te verwonderen dat de beslissing om de RMT op te doeken is gevallen. Politiek was er na vele dure doorlichtingen geen bereidheid meer om dit bedrijf met zo’n hoge schuldenlast in leven te houden. De Europese afspraken dienden gerespecteerd. Anderzijds zat de Vlaamse Overheid te wachten tot er volledige controle op de haven mogelijk was en de RMT opgeruimd.

Het moet gezegd dat er zware inspanningen zijn geleverd om het personeel zo goed als mogelijk in een andere tewerkstelling of departement te plaatsen. Zo werden er door de RMT in 1997 ruim 200 mensen bij Holyman Sally Ferries gedetacheerd.

Na de beslissing om de RMT op de doeken is ook een Koninklijk Besluit van 18 februari 1997 uitgevaardigd dat dit alles beschrijft hoe het moet gebeuren. Wie nog machtigingen heeft om daden voor de RMT te verrichten. Hoe het verder moet met de gebouwen die nog eigendom zijn van de Federale Overheid. Hoe het verder moet met het statutair personeel. Enz. Twintig jaar na de liquidatie is dit nog altijd niet volledig geregeld volgens het K.B.. Het zal nog een hele juridische klus worden voordat alles naar behoren is geregeld.

Als je nu de vraag stelt “moest dat nou echt?”  Dan durf ik rechtuit het antwoord geven en toe te geven dat RMT geen kans meer had te overleven. Het moest ervan komen.  Zowel de politieke aanpak als de snelle ontwikkelingen op de ferry markt hebben tot de liquidatie bijgedragen. Denk maar aan de tunnel, TGV of de taks free of de dolle koeienziekte. De snel oprukkende concurrentie met P&O en Townsend Thoresen. De doorsteek van de autostrade naar Calais. Het stop zetten van de poolovereenkomst met Sealink. De korte samenwerking met Townsend Thoresen. Welke impact zou de Brexit nu bvb hebben gehad? Of de vluchtelingenstroom van mensen die uit oorlogzones vluchten in de wereld.

Wat men ons niet kan afnemen is de goede herinneringen aan de fantastische sfeer en collegialiteit die wij tijdens onze loopbaan bij Rmt hebben ervaren.  De charme van het werken in een maritiem bedrijf met internationale allures. De mooie historische waarde van deze activiteit. Als Oostendenaar ben ik opgegroeid met de maalboten dagelijks te zien in en uitvaren. Van Charlottje tot Prins Filip. Vandaar dat voor mij de 151 story een verhaal en herinnering is dat ik wil delen.  

In a quick overview we can say the Oostende-Dover line has experienced some heavy impacts since its start in 1946. We think when in1862 the Royal Marine was liquidated. The influence of King Leopold II. The first and second World War. The fast technologic developments from the twentieth century. And yes, the liquidation of RMT in 1997.

In order to understand and explain what caused the liquidation of RMT would possibly be a few people which can precisely tell us what happened. From an employee's angle we will hear serveral stories as what they have experienced. Never the less it seems that the short period RMT existed in the 151 year life ot he line Ostend-Dover line was possible the evil that made it fatal.

When the RMT was legally created by a Governmental Royal Resolution on the 1st July 1971 the main purpose was to create the possibility for a governmental institute to be able to sign agreements and handle in commercial environment. It was defined as a Parastatal A governmental company. This made it possible for the RMT to close pool agreements and credits in order to operate and built ships. There was the pool agreement with Sealing and orders were placed to build ships like the Prince Prins Philippe and Prince Laurent. This was necessary due to the increasing popularity for traffic to the UK. The low pound rate made people go shopping to England in a large number of day trippers. The crossing with car and freight become more and more popular. It was still the politics which had to provide the necessary oxygen for RMT to operate.

The responsibility of the RMT was placed under the Ministers of Transport and Finance. Personnel was a statutory staff and needed approval of both Ministers. The RMT had to provide staff also for the Pilotage services and Naval school. This was the same scenario concerning budgets. Both Ministers had to present the company expense for approval to parliament. Budgets had to be presented and checked by a special governmental department. This was not a simple procedure. Especially in order to keep up with the fast developing demand for expansion on the channel traffic. The RMT succeeded anyway to build six vessels and buy and charter a ship on the market. To jumbolise the existing vessels in order to expand capacity. To get two jetfoils in operation with the proper infrastructure.

Nine years after the legal start of RMT Belgium has signed an agreement and joined the Monetary Union. In short terms this meant the first steps to a free market. And that was something the RMT as a Parastatal A placed in a fragile position. Specially the monopoly RMT had in the port of Ostend which made it impossible for competition to start operations in the port.

In 1980 P&O tried to start a jetfoil service from Ostend to London. Because the vessel had to dock in the fishing port and go through the lock before getting into the channel, a lot of time was lost. The service didn't last long before it was ceased. No wonder political questions were asked and a screening for the RMT company was ordered by politicians.

In 1982 the Minister has oredred a recrutionstop to RMT. With this the RMT could not get the personnel groups properly organised and forcedto find candidates internally amlongst staff.

On the other hand some time later a second problem for RMT was politically created. Earlier Belgium has been divide into three governments. The Flemish, French and German part was placed under its own government. A Federal Governmental Royal Resolution from 2 February 1993 had given the port of Ostend to the Flemish region. This made the port of Ostend in the hands of the Flemish region and the RMT part, still under the control of the Federal Government and Royal Resolution from 7 January 1980. The Flemish region has tried to debunk in vain that Resolution from 7/1/80.

Reading this it is not a surprise a decision was made to eliminate RMT. Politically and after many screenings no politician or group would be prepared to support or fund the RMT with that large debt and keep it alive. The European Monetary agreement needed to be respected. On the other hand the Flemish region was waiting to get full control of the port of Ostend.

It must be said. An enormous effort was made by the government in order the minimise the massacre amongst the staff in order to get them new employment or to be transferred to another governmental department. Over 200 people were detached to Holyman Sally Ferries.

After the decision to eliminate RMT a special Royal Resolution was published on the 18th February 1997 which describes how it must be done. Who has the legal right to perform deeds for RMT. How it has to go to further with the building still owned by the Federal Government. How it must be done for all statutory staff. Etc. Twenty years after the liquidation it hasn't been all fully executed as described in that Resolution. It will request many years and legal action before all of that is executed.

If you would ask me "was that really necessary"?. Then I would respond and admit there was no chance the RMT could survive. It had to be done. Politics and the fast changes on the channel has contributed to the liquidation of RMT. Things like the Chunnel, TGV or the Tax Free. Or even BSE disease. The fast competition with P&O and Townsend Thoresen. The motorway to France. Ceasing the pool agreement with Sealink. The short activity with Townsend Thoresen. Which impact would the Brexit now have? Or even the exodus of people leaving war zones in the world.

What cannot be taken away is the fact of good memories and friendship amongst colleagues which we experienced during the career with RMT. The charm working in a maritime company with once an international reputation. The lovely and beautiful historical value of this activity. As being born and grow up in Ostend we have seen the mail boats daily coming in and out. From Charlotte to Prins Filip. This is why I find this 151 story important and a memory I want to share.