Reine Astrid

De Reine Astrid werd in 1957/58 gebouwd bij Cockerill Hoboken als yard nummer 785. Op 25 juli 1957 liep het schip van stapel en werd op 30 april 1958 geleverd. In mei 1958 werd het schip in dienst gesteld. Het was de eerste maalboot die met stabilisatoren was uitgerust. 

In 1972 strandde de RA in Dover maar kon op eigen kracht terug vlot geraken.

In de winter van 1976/77 werd het promenade deck nog dicht gemaakt om meer beschutte ruimte aan de passagiers te bieden. In 1978 werd het schip nog enkel in de zomer gebruikt.

Dagelijks vertrok het schip in de zomer vanuit Oostende post 3 of 4 paketbotenkaai volgeladen met de internationale treinreizigers. De afvaarten gaven aansluiting met de internationale treinen die s’morgens in Oostende aankwamen. Ik herinner me nog goed de nummers van de treinen 218 en 224.Dit was een hele operatie gezien de reizigers een massa bagage  mee brachten. De treinen kwamen aan omstreeks 9u00 en 9u30 en het schip diende om 10u00 te vertrekken. Deze afvaart ging altijd naar Dover Western Docks waar ook de treinen verder aansluiting gaven naar London. Terzelfdertijd was er ook een afvaart om 10u05 naar Eastern Docks met auto's. In geval van te groot aantal reizigers en laatkomers werden een aantal voetgangers op de 10u05 ingescheept die dan in Dover met bussen naar het station dienden gebracht.

Voor de terugreis vanuit Dover WD bracht men ook massaal voetgangers mee voor de internationale treinen (treinen 219 en 225) vanuit Oostende. Zo ook terug de behandeling van veel bagage.De mensen op de kaai dienden dan ook telkens alle handen uit de mouwen te steken om de afvaart of vertrek van de treinen niet te vertragen.
Vele malen werden deze passagiersschepen volgeladen tot de maximum capaciteit.

In 1981 werd het schip in reserve gelegd en in de winter 81/82 omgebouwd door de K.M. De Schelde tot een drijvende terminal voor de Jetfoils die in dienst gingen komen.

Ik herinner me nog een moment van drukte wanneer er mensen op de kaai van het zeewezendok ter hoogte van de Reine Astrid tegen elkaar stonden te schreeuwen. Blijkbaar waren dit de mensen van de Nederlandse onderneming die hadden moeten vaststellen dat er heel wat van scheepsmemoralia van de Reine weggenomen waren. Zo waren bvb het kompas en andere waardvolle stukken reeds verdwenen.

Op 30 mei 1983 werd het ponton dan naar Dover Western Docks gesleept om als terminal dienst te doen voor de opvang van de Jetfoil reizigers. Al snel kreeg het ponton de naam “Walibi” bij het Rmt personeel.

In februari 1992 diende het ponton wegens het nieuwe poolakkoord naar Ramsgate gesleept en daar in dienst gesteld. Tijdens een storm van 20 februari 1996 liep het ponton schade op en diende één week uit dienst gehaald voor herstellingen. Er waren dan ook geen Jetfoil afvaarten voor die week.

Na het stopzetten van de Rmt is de terminal in april 1997 verkocht aan Tracomax Shipping in Spanje voor de sloop.


The Reine Astrid was built by Cockerill Yards as built number 785. It was launched on the 25th July 1957 and delivered on the 30th April 1958. Services for the line started in May 1958. It was the first vessel where stabilisors were installed.

In 1972 the RA strande at Dover but could get her out of it's situation with its own power.

In the winter of 1976/77 the technical service closed a promenade deck to offer more shelter to the passengers. But in 1978 the ship was only used during the summer season.

In the summer the ship left Ostend every day from it's position post 3 or 4 at the paketbotenkaai fully loaded with international trainpassengers. These sailings offered train connections to the passengers from several international trein arriving Ostend. I remember the train numbers very well. nr 218 and 224. This was some operation considering the huge numer of heavy luggage brought by the passengers. Train arrived around 09.00 and 09.30hrs and the ship had to leave for Western Docks at 10.00 hrs. where again passergers were awaited for the trainconnection to London.At the same time there was a sailing at 10.05 hrs to Dover Eastern Docks taking cars..In case of to much passengers for Dover WD the rest of the passengers went on the 10.05 hrs to Dover Eastern Docks and had to be transferred by busses tot the railway station in Dover in order to get the trains to London.

For the return trip the same scenario was applied as again UK trains were connected to the sailing time of the ship and passengers were to arrive in Ostend with the trains (219 and 225) waiting for them. With this again the treatment of a huge number peaces of luggage. The shore crew alway had to put all the energy into the handling as no time could be lost in order to avoid delays with the internation trains. Many times those sailings were fully loaded with footpassengers to the maximum capacity.

In 1981 the Reine Astrid was laid in reserve. Later during the winter 81/82 it was converted to a floating terminal pontoon for Dover with the start of Jetfoil services.

I remember well on a day some people were shouting on the quay next to the Reine Astrid. Apperently this were the people from the Dutch company who had stated a lot of valueble momeralia was removed from the ship. The compass and other valuebles were already gone.

On the 30 May 1983 the floating terminal was tugged to Dover Western Docks and installed for the handling of Jetfoil passengers. Quickly the terminal got the nick name "Walibi" from Rmt staff. Walibi is a well known amusement parc in Belgium.

In February 1992 the floating terminal was to be towed to Ramsgate due to the new pool agreement with Sally lines en was installed at Ramsgate.
During a storm in February 1996 the terminal was damaged and out for repairs for one week.
No Jetfoil crossing could then be performed during that week.

After the liquidation of Rmt the terminal was sold in April 1997 to Tracomax Shipping Spain for scrap.

Arne Pyson

Droogvis aan boord Reine Astrid

In zomer 1976 of ’77 vertrok het schip om 09h20 als ontdubbeling  v.d. dagreis met heel veel Belgische dagtrippers richting Dover. Reizigers die dan s ’avonds met een ander schip van de dagreis terugkwamen.

Ik werkte boven in de bar 1 ste klasse en m’n twee andere collega's waren in bar 2. Toen ook shop. Tussen de luxe hut 2 en de bar ingang was er een ruimte waar een boiler voor het warm water stond. Wij gebruikte die kleine ruimte ook voor wat reserve opslag van bier. Mijn collega had op een dagreis wat droogvis mee, maar die was nog niet droog genoeg. Dus het idee kwam opborrelen om de vis in de warme ruimte van de boiler verder te laten drogen.

Daar we enkel veel verkochten op de doorreis bleef de reserve voorraad on aangeroerd in de boilerruimte en aan de vis werd er niet meer gedacht.
Wel viel ons op dat toen men rond de palliér 1ste klas een geur hing en er minder mensen daar bleven zitten. We moesten er zelfs niet meer gaan vegen.
De officieren die van de brug kwamen liepen zo vlug mogelijk door wegens het steeds erger wordende stank.

Nu, op een dag veranderde het reisschema en plots moesten we de dagreis vervangen vanuit Dover i.p.v. 16h00 dan de 17h00 afvaart.
Gevolg 1.700 Belgen die ontzettend veel dronken en we verplicht waren het reserve bier aan te spreken. Toen we de deur van het boiler lokaal openden werd de oorzaak van de stank vlug gevonden. Droogvis was er bijna niet meer maar wel veel witte wormen !

Arne Pyson

Dry fish on board the Reine Astrid.

In the summer of 1976 or 77 when the ship left at 9.20 hrs as a double on the daytrip sailing with a huge amount of Belgian day-trippers going to Dover. Passengers which returned the same day to Ostend from that day-trip.

I was working upstairs in the 1st Class bar and my other colleagues in bar 2 which was a shop at that time. Between the luxe cabin and the bar entrance there was a small locker where a small boiler for hot water was installed. We used this locker often to put some spare beer. My colleague brought some dry fish to work but the fish was not dry enough and he had the idea to put the fish to dry in the locker near the boiler.

As we only sold much beer on the way to Dover we didn’t touch our sparein the locker and forgot about the fish in there. Later it occurred to us a bad smell was hanging around stairs platform 1st class and nobody would go and sit over there. We didn’t have to clean and wipe over there. Ships Officers coming from the bridge were quickly passing that area as from the bad smell.

Anyway, we changed schedule a certain day and had to replace a day-trip from Dover doing the 17.00 hrs instead of the 16.00 hrs crossing. The result was we got about 1700 Belgians whom were drinking a lot and we were forced to get our spare beer out of the locker. When we opened the door from the locker we immediately found the cause of the heavy smell. We didn’t find dry-fish but a lot of maggots.