Louise Marie

Deze maal werd het schip bij Cockerill yards gebouwd
Het had een lengte van 60,95 m en 7,31 breed. Grotere afmetingen die resulteerden in een grotere waterverplaatsing van 520 ton en aldus ook zwaardere stoom aangedreven motoren van 1554 PK. Daarmee haalde men een snelheid van 16 knopen.

Dit schip was de eerste in een reeks van zes gelijkaardige schepen waarin het bestuur durfde innovatie om te zetten in de scheepsbouw. Het was namelijk de eerste maal dat de raderen van ijzeren schoepen werden voorzien. Het Krupp staal in opmars.

De Louise Marie werd gebouwd naar de plannen van Ingenieur Sadoine. De werf van Cockerill mocht het schip bouwen en kon te water gelaten te Antwerpen op 19 februari 1867 om 17u30. In april 1867 kwam het schip in Oostende aan en werd onder het bevel van Commandant Hoed geplaatst. Dat jaar werd Ir Sadoine op 47-jarige leeftijd als Directeur van de Cockerill werf aangesteld. Hij perfectioneerde de Cockerill werven in Serain. Op 18 november 1885 werd Sadoine nog door de Koning Leopold II tot Baron benoemd. Hij overleed te Luik op 19 januari 1904. In hoboken werd een straat de ”Baron Sadoinestraat” naar hem genoemd.

Op 21 mei 1867 had tot algemene voldoening de proefvaart plaats. Er waren namelijk opmerkelijke verbeteringen aan de machines aangebracht. Er kon een keteldruk van 30 pond worden behaald waarmee een nominale waarde van 220 PK werd gehaald. Wat neerkomt op een stuwkracht van 1554 PK of 7 maal de nominale kracht. Men was van mening dat nog geen enkel e machinebouwer deze waarden had gehaald. Ir Sadoine had al in 1850 samen met Ir Heindryckx een nieuw propulsief systeem ontworpen voor de Belgique.
Op de snelheidstest haalde het schip 16 knopen en kon op één uur een afstand van 29 kilometer afleggen. Hiermee kon het kanaal over in 4 uur en 20 minuten.

Op 25 mei 1867 kwam de nieuwe Louise Marie in Oostende aan uit Antwerpen. Een reis die ze in 4 uur en 22 minuten had afgelegd. Ze was om 9u53 vertrokken en reeds om 12u10 aan Vlissingen om dan op de middag om 14u15 in Oostende binnen te varen. De eerste afvaart naar Dover werd op 28 mei uitgevoerd met 10 reizigers aan boord.

Tijdens een zware storm op 13 september 1869 keerde de Louise Marie terug uit Dover en diende wegens de weersomstandigheden naar Terneuzen door te varen om te kunnen ontschepen.
Op 27 december 1869 werd schade opgelopen aan het roer tijdens het invaren van de haven van Oostende en diende het schip voor reparatie enkele dagen naar Antwerpen.

Op 5 januari 1870 diende de Louise Marie (Cpt Michel) door de Emeraude (Cpt Ecrevisse) naar Antwerpen gesleept voor herstellingen. Het was 3 februari wanneer de Louise Marie terug in Oostende aankwam. Kort daarop werd commandant Gerard als bevelhebber aangesteld. (voorheen cdt van de Belgique).

Op 17 januari 1871 werd een bijzonder krediet toegestaan om de ketels te vernieuwen.

Op 9 september 1877 raakte de Louise Marie aan de haveningang een vissersvaartuig Nieuwpoort 4 dat zonder verlichting voer. Het vissersvaartuig belandde op het strand west van de haven.

In de nacht van 21 op 22 december 1877 had cpt Wauters een ernstige aanvaring met de boot nr 65, de Avant Coureur dat juist was vertrokken. De Avant Coureur was zonder reglementaire signalisatie vertrokken.

Op dinsdag 25 november 1884 had de Louise Marie met cdt Tettelin bij het verlaten van Dover ter hoogte van de South Goodwin in de dichte mist een aanvaring met een ongekend schip waarbij het ernstige schade aan bakboord opliep. Een scheur een halve meter boven de waterlijn vanaf het paddelwiel tot achteraan. De Louisen Marie kon de reis naar Oostende moeizaam verder zetten waar ze laat in de namiddag aankwam.
Achteraf liet Dover weten dat het vaartuig de “Newbattle” was uit Leith. Deze boot was onderweg uit Hamburg naar Liverpool met lading suiker. Kapitein Tettelin is onmiddellijk naar Dover vertrokken om de schade van 25 000 Bf te eisen. De kapitein werd echter in de fout gesteld.
Einde december is de Louise Marie naar Antwerpen vertrokken voor herstelling dat op zo’n 30 000 Fr werd geschat.

Op 24 maart 1886 kwam de Louise Marie bij aankomst in Dover in aanvaring met de Admiralty Pier en liep schade op aan de boeg.

In november 1892 was men van plan om het schip om te vormen tot opleidingsschip.
Een jaar later op 2 december zou de Louise Marie samen met de Marie Henriette en de Comte de Flandre openbaar worden verkocht. Het hoogste bod voor de Louise Marie bedroeg 29131,50 Fr van de firma Dewandre uit Luik. De verkoop zou echter worden toegewezen aan het hoogste bedrag voor de drie vaartuigen.

Later is de Louise Marie afgebroken als schroot.

 

 This time time the vessel was ordered at Cockerill yards. It had a length of 60,95 m and was 7,31 m width. These larger dimensions resulted in a bigger displacement of 520 tons and thus more powerful steam engines producing 1550 HP. Which brought it at a speed of 16 knots.

This vessel was the first in a series of six similar ships were the management already started to use innovation in shipbuilding. It was the first time metal blades were used for the construction of the paddle wheels. Krupp steel entering ship building.

The Louise Marie was built according to the plans from Engineer Sadoine. Cockerill yard was to build thz ship and it was launched at Antwerp on the 19th February 1867 at 5.30 pm. The ship arrived in Ostend in April 1867 and was placed under the command of Captain Hoed. That year Ir Sadoine was appointed Director of Cockerill Yards on his 47 year of age. He improved the yards at Serain. On the 18th November 1885 he was appointed by King Leopold II to Baron. He died at Liege on the 19th January 1904. In the town of Hoboken a street “Baron Sadoinestraa” was named to him.

Trials took place on the 21th May 1867 to a general satisfaction. Some remarkable improvements were added to the engines. The boiler could built up to a 30 pound pressure wich resulted in a nominal force of 220 HP which resulted in a propulsion of 1554 HP or seven times the nominal value.
It was the opinion no engine builder has ever built a machine with this values. Ir Sadoine had already designed a new propulsion system with Ir Heindrickx for the steamer Belgique.
On the speed trials the vessel reached 16 knots and could make a distance of 29 kilometer in one hour. This made it possible to do the crossing in 4 hrs and 20 minutes.

The new Louise Marie arrived from Antwerp in Ostend on the 25th May 1867. A trip she made in 4 hrs and 22 minutes. She left Antwerp at 9.53 hrs and arrived Vlissingen at 12.10 hrs. At 14.15 hrs she arrived and entered Ostend. Her maiden trips was on the 28th May with 10 passengers.

During a heavy storm on the 13th September 1869 and returning from Dover and the severe weather the Louise Marie had to proceed to Terneuzen in order to be able and discharge.
On the 27th December 1869 she was damaged at the rudder entering the port of Ostend and had to go to Antwerp for a few days for repairs.

On the 5th January 1870 the Louise Marie (cpt Michel) had to be tugged by the Emeraude (cpt Ecrivisse) to Antwerp for repairs. The Louise Marie returned to Ostend on the 3th February. Shortly after commander Gerard was appointed command on the Louise Marie. (captain on the Belgique before).

A special budget was approved on the 17th January 1871 to renew the boilers.

On the 9th September 1877 the Louise Marie collided with a fishing boat the Nieuwpoort 4 which was sailing without any lights. The fishing vessel landed on the beach on the West side of the port.

During the night from the 21th and the 22nd December Captain Wauters severely collided with a vessel nr 65 the Avant Coureur which has just left. The Avant Coureur left without any official signals.

On Tuesday 25th November 1884 the Louise Marie – cpt Tettelin – left Dover and collided at the South Goodwin Bank in the severe fog with an unknown vessel. Severe damage was noted at the port side. The metal was ripped from the paddle wheel until the rear about a half meter above the waterline. The vessel could slowly proceed the trip to Ostend where she arrived late in the afternoon.
Later Dover informed the vessel was the “Newbattle” from Leith which was underway from Hamburg to Liverpool with sugar. Captain Tettelin left immediately to Dover in order to claim 25 000 Bf damage. The captain was place in the fault later. End December the Louise Marie left for Antwerp for repairs which was estimated to around 30 000 BF.

On the 24th March 1886 th Louise Marie came into contact with the Admiralty Pier at Dover and damaged the bow.

It was planned to convert the Louise Marie into a training ship in November 1892.

A year later on the 2nd December 1893 the Louise Marie was to be publicly sold together with the Marie Henriette and the Comte de Flandre. The highest bid from the firm Dewandre from Liège for the Louise Marie was 29131,50 Bf. The total and highest bid for all vessels would win the sale.

Later the Louise Marie was scrapped.

Hier de aankondiging en resultaten van de openbare verkoop - Here the results from the public sale