Prins Albert

Na het succesverhaal van de Prince Baudouin werd op 17 februari 1936 een 25ste nieuw schip met de naam “Prins Albert” bij Cockerill besteld. Het schip had vrijwel dezelfde afmetingen als de Prince Baudouin en kreeg yardnummer 651. Het schip had een lengte van 113 meter en een bruto tonnenmaat van 2938 T. De bouw van het schip gaf enerzijds een steun aan de heersende werkloosheid en anderzijds kon de visie van het bestuur inzake vernieuwing van de moderne eenheden worden verder gezet. Veel aandacht ging er naar de elektrische voorzieningen. Het interieur kon opnieuw door de gereputeerde Henry Van de Velde worden gerealiseerd.

Tijdens de bouw op 28 januari 1937 brak er in het damessalon echter brand uit. Het vuur en rook was hevig en het duurde een uur voor de brandweer het vuur kon blussen.
Tijdens de proefvaarten had de Prins Albert een snelheid van 25 ¼ knopen gehaald. Hiermee werd het drie jaar oude snelheidsrecord van de Prince Baudouin verbroken en op naam van het nieuwe schip gezet.

Deze maalboot wist bij de eerste maidentrip op 4 oktober 1937 nog niet welk geluk er boven het hoofd hing. Bij vertrek om 09u07 en uitvaren kwam plots een vissersvaartuig, de SS O.343 de Prins Albert hinderen waardoor cdt Van Hulle volle kracht achteruit diende te bevelen om een aanvaring te vermijden. Gelukkig is verder alles naar wens verlopen. Bij vertrek te Dover om 16u00 en vijf minuten na de Prinses Astrid kon deze reeds na een half uur worden voorbij gestoken. Niettegenstaande een kopwind en woelige zee kon de reis in exact 4 uur worden gepresteerd. Om 20u00 aankomst te Oostende.

Op zaterdag 19 februari 1938 geraakte er een tros in de schroeven waardoor het schip pas om 18u00 Dover kon verlaten en pas om 02u30 zondag in Oostende is aangekomen. Er werd schade aan een schroefblad vastgesteld waardoor het schip naar het droogdok in Antwerpen diende te gaan voor herstelling.

Op maandag 14 maart 1938 kon de Prins Albert 18 schipbreukelingen van de Engelse SS Helena-Margareta ter hoogte van de Goodwin  redden. Het schip was in de mist door een onbekend schip aangevaren dat na de botsing in de mist verdween.

WOII

Het is echter tijdens de oorlogsjaren dat de Prins Albert een stevige reputatie heeft opgebouwd. Wanneer de Belgische eenheden op 16-17 en 18 mei 1940 Oostende dienden  te verlaten is de Prins Albert samen met de Prince Baudouin met vluchtelingen op 18 mei vertrokken naar Le Havre en naar Southampton.


Op 28 mei 1940 is het schip door het Ministry of War and Transport overgenomen en begin oktober naar Harland & Wolf Shipyard om tot LSI te worden omgebouwd. In december werd het schip naar Penarth docks gestuurd voor de verdere ombouw als LSI en bewapening. Op 30 september werd het schip aan de Royal Navy overhandigd en hernoemd in HMS Prins Albert. Hier begon de loopbaan en deelname aan de vele operaties en landingen over heel de wereld waar het schip steeds door zijn wendbaarheid en snelheid de taken ongeschonden wist te volbrengen.

Het kreeg dan ook de naam “Lucky Albert” wanneer het in april 1946 terug aan België werd gegeven en vanaf mei te Hoboken terug werd omgebouwd tot conventionele ferry.  Eind juni 1947 kon het schip weer terug in normale dienst worden gezet en nog een 19 jaren trouwe dienst kon leveren. Vanaf 1967 werd het schip tijdens de zomer ingezet om in augustus 1969 volledig uit dienst te worden gehaald.
Op 25 mei 1970 werd het schip verkocht als schroot aan de firma Van Heyghen te Gent.

After the Prince Baudouin success story the next ship with the name 'Prins Albert' was ordered with Cockerill yard on the 17th February 1936. The vessel would be similar to the Prince Baudouin an got yard number 651. The ship had a total length of 113 meter and BRT of 2938 Ton. The creation of the ship offered a solution to the dominating unemployment and made it possible for the company policy to order newer and more modern ships for the fleet. A lot of attention went to the electrical installation. The interior was again to be realised by the well-known Henry Van de Velde.

During the built there was a fire in the ladies parlour. The smoke and fire was very heavy and it took one hour before the fire brigade got the fire under control.
During trials the vessel got to a speed of 25 1/4 knots. The earlier record of the Prince Baudouin was immediately broken by this new vessel.

This mail boat was not aware yet how safe her career was to be but on the maiden trip she left at 09.07 hrs when suddenly a small fishing vessel did not give priority and the captain Van Hulle had to order a full engine revers in order to avoid a collision. Luckily the rest of the trip went as expected. Leaving Dover at 16.00 hrs and only five minutes after the Prinses Astrid left. Coping with a heavy headwind an rough sea the Prins Albert could pass Prinses Astrid after one half hour and performed its crossing Dover -Ostend in exactly for hours and arrived Ostend at 20.00 hrs.

A rope got stuck in the propeller on the 19th February 1938 in Dover which delayed the ship until 02.30 Sunday morning to arrive in Ostend.
The propeller was damaged and it was decided to send the ship to dry dock in Antwerp for repairs.

In 1938 on the 14th March the Prins Albert picked up and rescued 18 people from the English SS Helena Margareta at the South Goodwin . The vessel had a collision in the fog with an unknown vessel which disappear in the fog after the collision.

WWII

The Prins Albert has rather built a strong reputation during the years of war. As the Belgian vessels left Ostend on the 16th - 17th and 18th May 1940 for the aggressor, the Prins Albert went together with the Prince Baudouin and fugitives on the 18th to Le Havre and later to Southampton.

The ship was placed under the MOW on the 28th May 1940 went early October to the Harland & Wolf Shipyard to be converted as ab LSI. Later in December it was send to Penarth Docks to finalise the arming and conversion.
The ship was handed over to the Royal Navy on the 30th September and renamed as HMS Prins Albert. This is where it started a career and participated on many operations all over the world. Due to its manoeuvrability and speed it could execute with success many operations unharmed.

 

Therefor it was given the name "Lucky Albert when the ship was returned to the Belgian State in April 1946 and docked in Hoboken in May to be converted to the normal passenger ferry again. The conversion was finished end June 1947 and the ship could return to its normal service. A service it could continue for another 19 years of loyal service. As from 1967 the ship was kept as a spare and put in service only during the summer. End August 1969 the ship was completely taken out of service and later on the 25th May 1970 sold as scrap to the firm Van Heylen in Ghent..

 

Arne Pyson:

Arne Pyson:

Ik was toen in 1968 hulpsteward in het 1e klasse restaurant van de pakketboot “Prins Albert” helemaal vooraan beneden in de boeg van het schip. Gans vooraan een teak-houten paneel met snijwerk dat een allegorie op de scheepvaart voorstelde in het bijzonder met betrekking tot de verbinding Oostende-Dover. In de lucht, tussen de wolken, een naakte, vrouwelijke figuur, rechts een ster (poolster). Links een driemastbark voor de ondergaande zon, zeilen van vissersschepen, in het midden de mailboot Oostende-Dover rechts een vuurtoren. Maakte deel uit van de decoratie van het restaurant eerste klas.

We deden toen de reizen naar Folkestone. Vertrek uit Oostende in de namiddag 16h00, bleven s ’nachts daar liggen om de volgende morgen 09h00 te vertrekken naar Oostende en dan terug naar Folkestone. 7 op 7 dagen.
Na een kroegentocht in de plaatselijke Britse pubs kregen de oudere stewards het idee om het ‘haar van een veegborstel’ af te snijden en op het houten paneel, juist tussen de benen van het vrouwelijk naakt te plakken.
‘s Morgens bij het ontbijt van de officieren had niemand iets in de gaten. Ik wel natuurlijk. Die sik is daar een week blijven hangen. Ook wanneer honderden passagiers hun maaltijd smakelijk gebruikten.

Wat toen die zomer ook gebeurde was dat de stewards zo vlug mogelijk moesten opdienen om zoveel mogelijk omzet te maken. Ons loon bestond immers uit 3/4  percent v.d. omzet en er was toen enkel een dagmenu lunch/diner beschikbaar. Deze bestond uit soep, rosbeef, gebakken aardappelen en spinazie, met een ijsje. Alles werd vanop grote zware zilveren plateaus uitgeschept. Als er nieuwe klanten aan tafel hadden plaatsgenomen, werden er na de soep nieuwe borden ingezet. Daarna kwam vlug een tweede steward langs om het vlees en de bijhorende garnituur uit te scheppen. Nu had de eerste bij een dame geen bord ingezet, maar toch schepte de tweede collega z’n vlees en de rest uit maar op het witte tafellaken.

Ook heb ik gezien dat zo'n een tweede steward tijdens het bedienen z’n glazen oog uitviel recht in de spinazie. Hij graaide het oog eruit, likte ervan en stak het terug op z’n plaats!

Niemand had iets in de gaten. Bij het aan de lopende band opdienen met plateau gebeurde het wel eens toen het schip lichtjes slingerde, dat de saus in de kraag van de niets vermoedende klant terecht kwam.

We hadden ook veel oosterse groepen aan boord die een rondreis door west-Europa maakten. Volgens de prijs was er een verschil tussen de ene de en andere groep. Dus rosbeef of 1/4 kip met appelmoes. Tijdens wat minder mooi weer ging de boot aan het stekken en de klanten in het restaurant gingen al gauw bleek worden. Ik vroeg aan m’n chef:  “wie is wie en wie krijgt wat?”
Maakt niet riep hij me toe het zijn toch allemaal gele, doe maar vlug voort”

Als er te veel verschillende groepen waren met elk hun verschillende dagschotel, had de keuken geen potten genoeg en moest de commis dan maar naar de rustsalons op zoek naar braakpannen, en werden de inox pannen op het vuur gezet als kookpot

I was in 1968 a assistant steward in the 1st class restaurant down in the front of the ships bow on the packet boat Prins Albert. In the front of the restaurant a teak wooden carved artwork which presented an allegory of shipping and more in particular the Ostend-Dover line. In the sky between the clouds a naked woman figure and to the right a star. Left a three mast ship in front of the sun going under and sails from fishing vessels. In the middle a Ostend-Dover mail boat en on the right a lighthouse. This panel was part of the decoration in the first class restaurant on the Prins Albert.

At that time we were doing trips to Folkestone. We left Ostend around 16.00 hrs. in the afternoon and stayed in Folkestone overnight in order to leave for Ostend at 09.00 hrs. in the morning. Seven days on seven continuously. After a tour in the local British pubs some of the elderly stewards got the idea to cut the hair of a brush and stick it between the legs of the lady on the panel in the restaurant. At breakfast in the morning the officers did not notice the change. Of course I did. But this brush hair stayed on that panel for a week even when hundreds of passengers had they meal in the restaurant. Bon appetite!

What also happened that period is the fact stewards had to serve as fast as possible in order to make as much as possible revenue. Our wages exist from about 3/4 percent from the total service. And there was only one daily menu for lunch or dinner available. This was soup, roast beef, baked potatoes , spinach and an ice cream. All this was served from a heavy silver plate and served into the dish on the table.If there were new customers coming to sit at the table, new plates were placed on the table after the soup. Followed another steward came passed to serve the meat and meal. A steward forgot to place another plate with a lady and the next steward was so quick he served the meat and food straight on the table sheet.

I saw once a colleague steward losing his glass eye straight into a plate of spinach. He quickly picked out the eye and licked it clean before placing it back.

No one noticed. When we were so fast serving with our silver plate, it happened the ship was rolling or moving, some sauce landed unnoticeable on the shirt collar of the customer.

We had a lot of groups from the East on board making a tour around Europe. According to the price the group paid we had to serve roast beef or chicken. During some heavy weather when the ship started to cut the waves and restaurant customers started to get a pale face, I asked the chief steward "who is who and who gets what". He shouted back "never mind they all have a yellow colour, go back to work fast."

If there were to many groups on board using all a different menu, the kitchen did not have enough pots to cook. The assistant steward had to go to the resting parlours in order to collect some sickness pans. These stainless steel pans were then used to cook.