Comte de Flandre

De vierde maalboot in de reeks van zes kwam op donderdag 1 september 1870 te Oostende aan onder bevel van commandant Gérard en eerste luitenant Eliebout. Om 18u00 was voor deze gelegenheid een banket met diverse hooggeplaatste personen waaronder ook de directeur van de Cockerill Yard, dhr Sadoine.

Op 3 september 1870 vertrok de Comte de Flandre uit Oostende naar Dover met 63 reizigers. De lijn had al vier dergelijke snelle en mooie schepen in dienst waar ze uiteraard heel fier op waren.
Tijdens een sterke NO wind op 12 november 1872 miste de Comte de Flandre de haveningang en diende de reizigers en zendingen per reddingsboot aan de wal te brengen. Enkel uren later kon het schip vlot komen en kwam er zonder enige averij vanaf.

In oktober 1874 was de Comte de Flandre in Antwerpen voor herstellingen. Het was de Saphir met cdt Roger die op 25 oktober opdracht kreeg om de Comte de Flandre in Antwerpen te gaan halen.
De schepen zijn op woensdag 28 oktober in Oostende aangekomen.

Op 27 augustus 1878 vertrok de Comte de Flandre uit Oostende om 20u15 met 17 reizigers wanneer wat later om 21u00 de hemel zwaar bewolkt werd en begon te waaien. Omstreeks 21u30 zag de Comte de Flandre plots een zeil aan bakboord waarop het commando werd gegeven om te stoppen. Het zeil bleek van een vissersvaartuig te komen dat zonder lichten voer en heel dicht naast de Comte de Flandre passeerde en het paddelwiel raakte. De vissersboot de “Charlemagne” uit Calais had wat schade maar de schipper vond het veilig genoeg om verder te varen. De Comte de Flandre had enkele schoepen van het raderwiel kwijt. Omdat drie matrozen wilden niet meer aan boord van het vissersvaartuig blijven en werden naar de Comte de Flandre gebracht die zijn reis naar Dover kon verder zetten. Het Franse vissersvaartuig is s ’morgens op 28 augustus in Oostende aangekomen.   

Op 13 april 1880 werd er een aanbesteding uitgeschreven voor aanpassingen aan het brugdek.
Ch. Declercq uit Oostende bleek de laagste prijs van 3200 Fr. te hebben geboden. Met had de werken geschat op 3671.44 Fr.

Op dinsdag 22 augustus 1882 had de Parlement Belge (vertrek Oostende 22u00) tussen Nieuwpoort en Duinkerke motorpech met een kapotte cilinder. Een Franse boot uit Gravelingen had laten weten de Parlement gezien te hebben aan Duinkerke bank. Om 03u00 was de Leopold I in Oostende aangekomen en was na het lossen direct vertrokken om de Parlement Belge hulp te bieden. Maar de Comte de Flandre had ondertussen al de Parlement Belge los getrokken en op sleep naar Oostende genomen. Alles is goed verlopen met enige vertraging uiteraard.

Een hevige storm teisterde Oostende op 24 oktober 1882 wanneer de Comte de Flandre om 10u00 vertrokken was en het roer beschadigde en door het sterke weer diende naar Oostende terug te keren. Omdat hij met een beschadigd roer moeilijk de haven binnen kon, riep de cdt de hulp van een sleepboot. Kort na het uitvaren van de sleepboot diende deze terug te keren omdat de Comte de Flandre verdwenen leek. De Cdt was van de Comte was reeds wegens het slechte weer naar Vlissingen vertrokken om via de Schelde naar Antwerpen te varen.

Op 5 oktober 1888 had de Comte de Flandre met machineproblemen te kampen na de afvaart  van 10u00. Het schip diende met twee sleepboten terug naar binnen gehaald. De reizigers en lading dienden op een ander schip te worden geladen welke eerste diende klaar gestookt.

Op 4 september 1890 had de Comte de Flandre in slecht weer ter hoogte van Mariakerke een aanvaring met de Oostendse vissersboot nr 100 van L. Deroo. Een bemanningslid Mr Martinsen werd door de aanvaring overboord gegooid. Gelukkig kon deze zich aan een drijvend voorwerp vast houden en later aan boord van de Comte de Flandre gehaald. De beschadigde O.100 liep de haven binnen en diende aangifte te doen van verlies van een bemanningslid toen enkel uren later konden vernemen dat Mr Martinsen kon gered worden.

De Comte de Flandre is samen met de Louise Marie en Marie Henriette op 2 december 1893 openbaar verkocht.
De bieders waren:
Kryn Pas Ridderkork, Holland : 30269 Fr.
SundermanH.Dordrecht : 30200 Fr.
James Power, London : 10375 Fr.
Constant Jos London: 10875 Fr.
Decloedt Emmanuel, Oostende : 28155 Fr.
Dewandre, Luik : 29551 Fr.
Damman, Gent : 21500 Fr.

In januari 1894 is de Comte de Flandre vertrokken per sleepboot naar Nederland om in Dordrecht te worden gesloopt.

The fourth vessel in the row of six arrived in Ostend on the 1st September 1870 under the command of Cpt Gérard and 1st Officer Eliebout. For this occasion a banquet was organised at 18.00 hrs. with the high place officials. Amongst them the Director Sadoine from Cockerill yard.

The Comte de Flandre left Ostend on his maiden trip on the 3rd September 1870 with 63 passengers. At that moment the line had four beautiful and fast paddle steamers in service. A fleet to be very proud of.
During a strong NE wind on the 12th November 1872 the Comte de Flandre missed the Ostend port entrance and stranded. Passengers and load had to be brought ashore by lifeboats. A few hours later the vessel could float again and proceeded without any damage.

The vessel had to go to Antwerp for repairs in October 1874. It was captain Roger with the Saphir which fetched the Comte de Flandre on the 25th October in Antwerp and brought the vessel to Ostend arriving on the 28th.

The Comte de Flandre left Ostend at 20.15 hrs on the 27st August with 17 passengers when suddenly around 21.00 hrs the sky closed and the weather turned heavy. Suddenly at 21.30 hrs she saw a sail at port side and the command to stop was given. The sail came from a fishing boat very close to the Comte de Flandre which passed very close from front alongside an hit the paddle wheel. The fishing vessel “Charlemagne” from Calais did not have any lights and was lightly damaged by hitting the paddle wheel. The skipper found the vessel safe enough to proceed but three sailors did not agree an were brought by life boat to the Comte de Flandre. The Comte de Flandre could proceed his voyage to Dover all do there were three paddle blades missing. The French fishing boat arrived the next morning on the 28th in Ostend.

On the 13th April 1880 a public tender was organised to adjust the bridge deck. A mr Ch. Declercq from Ostend came out as the lowest price offer with 3200 Fr. The job was estimated to 3671.44 Fr.

The Parlement Belge left Ostend at 22.00 hrs on the 22nd August 1882 when she had motor problems between Newport and Dunkirk. One cylinder was broken. A French boat from Gravelingen had informed to have seen the Parlement Belge at Dunkirk bank. The Leopold I arrived Ostend at 03.00 hrs and left immediately after discharging to offer help to the Parlement Belge.  But arriving at the position the Comte de Flandre already helped de Parlement Belge to get floated again and tug it back to Ostend. All went well except the considerable delay of course.

A heavy storm over Ostend on the 24th October 1882 when the Comte de Flandre left at 10.00 hrs. damaged some time later the rudder. The Comte de Flandre had to return to Ostend. As due to the damaged rudder the Comte de Flandre asked for a tug to enter Ostend. Shortly after the tug left the port it returned to the port as it couldn’t find the Comte de Flandre. The captain from the Comte de Flandre decided due to the weather to proceed directly to Vlissingen and further de Schelde canal to Antwerp for repairs.      

On the 5th October 1888 the Comte de Flandre experienced motor problems after her 10.00 hrs. sailing and needed two tugs to return to port again. At that time another vessel needed the boiler to prepare and take over the service from the  Comte de Flandre.   

A collision in front of Mariakerke with an Ostend fishing vessel n° 100 from Mr. Deroo occurred on the 4th September 1890 when the Comte de Flandre left Ostend in bad weather. A crew member Mr Martinsen was trown into the water. Luckily he could find some drifting material to hold on and could later be found by the Comte de Flandre. The damaged fishing boat returned to port and had to report the loss of a missing crew member while some time later the Comte de Flandre arrived with Mr Martinsen alive and well and were informed he was saved.

The Comte de Flandre was auctioned and sold together with the Louise Marie and the Marie Henriette on the 2nd December 1893.
Interested offers were:
Kryn Pas Ridderkork, Holland : 30269 Fr.
SundermanH.Dordrecht : 30200 Fr.
James Power, London : 10375 Fr.
Constant Jos London: 10875 Fr.
Decloedt Emmanuel, Oostende : 28155 Fr.
Dewandre, Luik : 29551 Fr.
Damman, Gent : 21500 Fr.

In January 1894 the Comte de Flandre was tugged to Holland and later scrapped in Dordrecht.