Prince Charles

De Prince Charles werd in de reeks van vier als zusterschip van de Prince Leopold in 1930 op de werven van Cockerill gebouwd. Het schip had een lengte van 109.60 m en 14.48 m breed. Met zijn 2884 ton en 14000 PK haalde het schip een snelheid van 24.50 knopen.

Op 12 maart 1930 liep het schip te Hoboken van stapel in aanwezigheid van de Prins Charles. Het was het derde turbineschip in de reeks van vier. Het had een buitengewone snelheid en slaagde er zelfs in om op een dag de overvaart in 2 u en 27 minuten te doen.

Het vaartuig werd heel hoog gewaardeerd in Engeland. In 1931 verbleef het 4 dagen met reizigers van de Belgische Zeevaartbond in het hart van Londen tussen Waterloo en Tower Bridge.

Regelmatig werden op het achterdek voertuigen geladen. Deze werden met de kaaikranen aan boord gehesen. Deze kraan werd hiervoor in 1926 op de kaai geplaatst.

WOII

The Prince Charles deed dienst voor de evacuatie van NW Frankrijk vanaf 29 november 1939 tussen Oostende en Folkestone.

Op 7 januari 1940 kwam zij met een patrouille boot in aanvaring. De patrouille boot was ernstig beschadigd. De Prince Charles had schade opgelopen aan het roer en diende terug te keren naar Oostende voor herstelling.

Na de herstelling is ze op 31 januari teruggekeerd in normale dienst tot 3 mei. Op 18 mei is het schip vanuit Oostende ontsnapt naar Southampton en heeft intensief deelgenomen aan de evacuatie van burgers en troepen in Frankrijk.

De Prince Charles arriveerde op 25 september 1941 in Davenport om tot LSI (Landing Ship Infantry) te worden omgevormd. Men diende hiervoor de bovenbouw weg te halen teneinde de stabiliteit te bekomen om acht landingsvaartuigen en de bijhorende davits te monteren. Het was de bedoeling om aan de operaties deel te nemen. Het schip werd tijdens de proeven echter niet geschikt gevonden en was nog op de scheepswerf te Devonport in de nacht van 29 en 30 april 1942 wanneer de scheepswerf werd gebombardeerd en aan bakboord midden werd getroffen. Hier vielen er vijf gewonden onder de bemanning. Wanneer ze op 23 juni terug vertrok, werd ze opnieuw aangevallen. Deze maal echter zonder schade.

De Prince Charles nam deel aan diverse raids zoals Noorwegen, Sicilië, Salermo en bracht troepen naar verschillende locaties. Op 3 november 1943 keerde ze terug naar Tilbury voor herstellingen aan de boiler room. Meer bepaald aan het metselwerk. Even later in februari 1944 diende ze ook naar Southampton terug te keren voor herstellingen.

In juni 1944 nam de Prince Charles deel aan de aanval op Omaha beach. Daarna vervoerde het schip troepen naar Normandië tot 12 juli tot wanneer ze naar Penarth terug moest voor opnieuw een grondige herstelling van de boiler room. Hier werd ze terug omgevormd voor het vervoer van troepen. Ze verbleef ongeveer 13 maanden in Zuid Wales en vertrok op 6 september 1945 opnieuw voor troepen tarnsport tussen Oostende en Dover.

Op 15 juni 1946 werd de Prince Charles teruggegeven aan de Belgische Staat en kon later op het jaar de normale dienst hervatten.

Aanvaring 19 maart 1953

Het Britse schip Llantrisant (6500 Ton) was op weg van Antwerpen naar Melbourne wanneer deze in de mist in aanvaring kwam met de Prince Chales. De Prince Charles kon nog de reis naar de haven van Oostende maken en de Llantrisant bleek geen ernstige schade te hebben opgelopen.

Na 30 jaar dienst werd de Prince Charles in 1960 als schroot verkocht.

The Prince Charles was build in 1930 in a series of four as a sister ship to the Prince Leopold at Cockerill yards. It had a total length of 109.60 meters and 14.48 meters width. The 2884 ton were driven by 14000 HP and got to an maximum speed of 24.50 knots.

The vessel was launched at Hoboken on the 12th march 1930 in presence of the Prince Charles. It was the third turbine vessel in a series of four ships.It had an exceptional speed en succeeded one day to do the trip Ostend-Dover in 2 hours and 27 minutes.

The vessel was highly appreciated in Engeland. In 1931 it stayed for four days in the centre of London between Waterloo and Tower bridge with passengers from the Belgian Maritime Union.

Regularly cars were loaded on the aft deck. The vehicles were put on deck using the quay cranes. (photo left). This crane was placed on the quay in 1926.

WWII

As from 29th November 1939 the Prince Charles participated to evacuate NW France as an Ostend-Folkestone service.

On the 7th January 1940 she collided with a patrol boat. The patrol boat was severely damaged. The Prince Charles had damage on the rudder and had to return to the port of Ostend for further repairs.

After repairs on the 31th January she returned into service until the 3th of May 1940. On the 18th May she escaped from Ostend to Southampton and participated intensively to the evacuation of civilians and troops from France.

The Prince Charles arrived on the 25th September 1941 in Davenport to be converted to an LSI ship. (Landing Ship Infantry). For this the upper structure needed to be cut away in order to keep the stability as davits and 8 landing crafts needed to be mounted. Het was intended to participate at operations. During test the ship wasn’t proven suitable and was still on the yard in the night of 29th and 30th April when it was bombed. The ship was hit at mid port side. Five members from the crew were wounded. As she left on the 23th June, she was again attacked. This time without any damage.

The Prince Charles participated to several raids like, Norway, Sicily, Salermo and brought troops to different locations. On the 3th November 1943 she returned to Tilbury for repairs on the boiler room. More particularly to the brickwork. Sometime later she was also to return to Southampton for repairs.

In June 1944 the Prince Charles participated on the raid on Omaha beach and transported after that troops to Normandy until the 12 June when she had to return to Penarth for again severe repairs to the boiler room. Here she was again converted to transport troops. She stayed about 13 months in South Wales and left on the 6th September 1945 to transport troops between Ostend and Dover.

Early 1946 the Prince Charles was returned to the Belgian Government and could resume normal service later that year.

Collision 19th March 1953

The British ship Lliantrisant (6500 ton - ), underway from Antwerp to Melbourne collided in the heavy fogg with the Prince Charles. The Prince Charles could return to the Ostend port and the Lliantrisant (photo below) signalled not to have any serious damage.

After 30 years service the Prince Charles was sold as scrap in 1960.

Dirk Bonne

Herman Bonne was bagagist & ticket collector op de Prince Charles. Op onze vraag of hij nog enkele anekdotes over zijn tijd aan boord van het schip kan vertellen, reageert hij :

Stoommachines:

Soms kwamen uit de schoorstenen van het schip zwarte roetvlokken.Het gebeurde dat die vlekken maakten op de (lichtkleurige) kledij van sommige dames. Dezen mochten dan een bezoekje brengen aan de purser die voor die ongelukjes een flesje ontvlekker bij zich had.

De enige efficiënte verbinding tussen de keuken en het restaurant eerste klas was langs de machinekamer! De gerechten die door de obers gebracht werden bleven probleemloos op temperatuur.

De Prince Charles verzorgdeook schoolreizen. Ze deed dan het traject Oostende -Antwerpen.Zelfs toen konden sommige kinderen hun handen niet thuishouden. Enkelen kregen het voor elkaar om de stoomfluit te activeren. Na een heel lang aanhoudend gefluit kon iemand van de machinekamer de fluit tot zwijgen te brengen.

Woelige zee - zeven op een rij:

Tijdens een onverwachte sterke deining vlogen op hetzelfde moment zeven nonnen tegen het dek.

Deutsche blaaskapelle:

Na de oorlog wilden de Duitsers terug Engeland bezoeken, maar dan op een muzikale manier. Bij afvaart speelde het orkestje er vrolijk op los maar na een uurtje woelige zee werd de muziek stopgezet en verschillende leden moesten ongelukkigerwijze hun maaginhoud verwijderen. Helaas deden ze dit aan de windzijde van het schip waarbij de inhoud ogenblikkelijk terug op kledij en dek terecht kwam. Geluk bij een ongeluk, een muzikant vond zijn meegekomen gebit op het dek terug!

Manoeuvers:

Tijdens het aanleggen in de haven van Dover keek de commandant zodanig naar de kade dat hij niet zag dat het stuurposthokje aan de zijkant van de brug geraakt werd door een kraan en op zijn geheel enkele meters verplaatst werd !

Bij het achterwaarts binnenvaren te Oostende moesten eigenaardige ronde rieten schijven als signalisatie aan de achtermast gehesen worden. Toen twee deftige Engelse dames aan een matroos vroegen wat die "manden" waren antwoordde deze doodleuk: " These are the captains balls"

De zoon van Herman ,Dirk, heeft heel wat verhalen van zijn vader kunnen horen. In het bijzonder verhalen over de Prince Charles. Uit respect voor zijn vader, zijn loopbaan en liefde voor zijn beroep, heeft Dirk een prachtige maquette van de Prince Charles gebouwd. Deze maquette was te zien op de tentoonstelling in 2007 en reünie gehouden in 2007 naar aanleiding van tien jaar stopzetten van de RMT. 

Dirk Bonne

Herman Bonne was luggage and ticket collector on the Prince Charles. We asked him if he remembers some stories from his days on board of the Prince Charles. He responded promptly:

Steam engines:

Sometimes the ships funnel produced black particles of soot. It happened the black particles fell on the ladies passengers light clothing and created dirty spots. In that case they could report to the Purser which always had a bottle of cleaner for accidents like that. 

The only efficient connection between the kitchen and the first class restaurant was the engine room. The meals passing there and brought by the waiters stayed perfect on temperature.

The Prince Charles also performed school trips between Ostend and Antwerp. Even then some children could not keep their hands to themselves. Some managed to activate the steam ships flute. After a long period of continuous flute sound, someone from the engine room could eventually silence that flute.

Rough sea -seven in a row:

During a sudden strong movement seven nuns were thrown all together against the ship’s deck.

Deutsche brass band:

After the War Germans wanted to visit England. A visit in a musical way.
The band played many cheerful notes on departure but after an hour of roughs sea the music was stopped as many of the band members had to remove the contents of their stomach. They were doing that unfortunately on the wind side of the ship so the contents was blown back on deck and their clothing. Some luck in the situation for a musician was the fact he found his false teeth back on deck.

Manoeuvres:

During docking in the port of Dover, the Captain was looking so focussed to the quay, he did not see that the small cabin from the control post on the side of the bridge was hit by a crane and was totally displaced for a few meters.

During the reverse entry of the port Of Ostend, some funny round reed baskets were to be pulled up at the rear mast as a signal. When two distinguished English ladies asked the sailor what those baskets were, he responded promptly: " These are the captains balls"

Herman's son, Dirk has been told many stories about the good old days. Especially the days on the Prince Charles.
Out of respect for his father's career and love for his profession, Dirk has built a magnificent model from the Prince Charles. This model was shown on the reunion held in 2007 as of the 10th anniversary closing down RMT.