Prince Leopold

De Prince Leopold werd de tweede in de reeks welke op het nieuwe concept van comfort zoals de Prinses Astrid was gebouwd. Het kreeg yard nummer 639 bij de Cockerill werf en liep op 29 november 1929 van stapel.

Het schip had een lengte van 109.60 m met 3083 ton. 14 0000 pk motoren dreven het vaartuig tot een snelheid van 23.5 knopen.Net zoals het zusterschip werd de stookinrichting voorzien om ook mazout te branden indien deze brandstof goedkoper zou worden dan kolen.

De komst van deze schepen waren uiteraard gepast voor de lijn omdat in 1930 de wereldtentoonstelling te Antwerpen plaats had. Dit jaar kon de lijn 432 689 reizigers vervoeren. In 1931 wist de lijn daarboven reeds 655 040 kleine pakketten alsook voor zo'n 13 miljoen kilo goederen en 1210 auto's te vervoeren. In 1926 had men op de Oostende kaai een elektrische kraan van 5 ton geplaatst. Deze kon over een afstand van 13 meter verrijden. Zo kon diverse goederen en auto's worden aan boord geladen.

WOII

Niets of niemand werd bij de uitbraak van de tweede wereldoorlog gespaard. In de morgen van 16 mei 1940 vertrok de Prince Leopold samen met der Prince Philippe en de Prinses Joséphine Charlotte naar Folkestone met aan boord vluchtende burgers en een deel van de belangrijke archieven en Ministeriële documenten. Op 19 mei werd Oostende door bommen getroffen en het nieuwe Car Ferry gebouw zwaar beschadigd.

Van 18 juni tot 22 september opereerde de Prince Leopold vanuit Engelse haven als hospitaalschip voor het Ministerie van Oorlog. Later besloot men in december 1940 om de Prince Leopold te verbouwen naar een landingsschip of LSI en werd deze naar de Royal dockyard van Devonport gebracht. Op 6 maart 1941 was de omvorming beëindigd en deed ze dienst in de Britse wateren en nam deel aan diverse raids.

Later in 1943 werd ze naar de Middellandse Zee gestuurd en nam deel aan de invasie op Sicilië . In oktober keerde ze terug naar de Britse wateren om als training schip voor de landing in Normandië te worden gebruikt. Waaraan de Prince Leopold ook heeft deelgenomen. Op 29 juli 1944 liep ze echter op een mijn en zonk.

The Prince Leopold was the second vessel which was based on the new concept of comfort and built like the Prinses Astrid. It got yard number 639 at Cockerill yards. It was launched on the 29th November 1929.

The ship had a length of 109.60 m and 3083 tons. 14000 HP engines driven the vessel at a maximum speed of 23.5 knots. Just like the sister ship the boiler system was made possible to burn gasoil in case this would become cheaper than Cole.

The arrival of these vessel were very convenient for the line as the world exhibition took place in Antwerp in 1930. That year the line transported 432 689 passengers. On top of that the line also carried 655 040 small parcels and for about 13 million kilo various goods and 1210 cars. A five ton electrical crane had been installed in 1926 on the Ostend Quay which could move on rails for about 13 meters. This made it possible to load a variety of goods and some cars on board.

WWII

Nothing or no one was spared with the outbreak of the second World War. In the morning of 16 May 1940 the Prince Leopold left Ostend to Folkestone together with the Prince Philippe and the Prinses Joséphine Charlotte with civilians and part of the Governmental archives on board.  On the 19th May Ostend was hit by German bombs which damaged the newly built car ferry building.

As from 18th June until 22 September the Prince Leopold operated as a hospital ship from the English ports for the Ministry of War. Later in December it was decided to convert the Prince Lepold to an LSI and was send to the Royal dockyard of Devonport. On the 6th March 1941 the conversion was finished and she started operation from British water and took part in several raids.

 

Later in 1943 she was send to the Mediterranean and participated to the landing on Scicily. In October she returned to British waters and was used as a training in preparation ship for the landing on Normandy. Which the Prince Leopold participated. On the 29th July 1944 she unfortunately struck a mine and sunk.      

Prince Leopold gezonken door torpedo tijdens deelname aan de operaties in Normandië.

Op 29 juli 1944 vertrok de Prince Leopold om 04u00 vanuit St Helena baai in konvooi met 515 Royal Engineers aan boord.

Om 06u48 deed zich ter hoogte van het achterschip een explosie voor waardoor het achterschip zwaar beschadigd werd. Via het achterschip kwam water binnen in het eerste en tweede compartiment. Het roer en schroeven waren weg. De explosie had tien bemanningsleden en vijf soldaten gedood. Een stoker en twee soldaten waren ernstige gewond. Negen bemanningsleden en acht soldaten waren gewond.

De bemanning slaagde erin om tegen 10u30 het derde compartiment dicht te maken zodat het binnenkomende water onder controle kon gehouden. Ondertussen had men rond de middag de Prince Leopold op sleep genomen. De bemanning probeerde enig stabiliteit van het schip te behouden door de landingsboten te water te laten en zo het schip enigszins recht te houden. Om 15u15 kwam de HMS Chelmer langszij om haar pompen te gebruiken. De spanning op de kabels deden de Prince Leopold echter meer overhellen waardoor men de Chelmer opdracht gaf deze los te maken.

Om 16u00 werd het bevel gegeven om het schip te verlaten. Op dat moment had het schip reeds een helling van 40°. Om 16u18 verdween de Prince Leopold.


We kregen via Arne Pyson een kopie van het veslag gemaakt door de kapitein van de sleepboot Amsterdam die de Prince leopold op sleep had.


Op zaterdag 29 juli hadden wij het "HMS Prince Leopold" op sleeptouw, dat in het achterschip door een mijn was getroffen. Wij sleepten van 12.30 tot ongeveer 16.00 uur toen zij zware slagzij over bakboord kreeg en binnen enkele minuten zonk. Op dat ogenblik waren er ongeveer 200 opvarenden aan boord, nu allen tussen de wrakstukken in het water. Wij lieten onmiddellijk onze 40 cm-tros slippen en begonnen overlevenden op te pikken, die overal rond dreven. Zes landingsvaartuigen, eerder in de middag door de "Prince Leopold" gestreken, bevonden zich in de buurt. De "Amsterdam" en de landingsvaartuigen pikten zoveel mogelijk drenkelingen op, maar vlak bij ons konden twee man de lijnen die wij hadden uitgebracht, niet bereiken daar zij de uitputting nabij waren.
De matroos J.J. Van Klaveren en de stoker T. de Roeper doken onmiddellijk in zee en brachten beide mannen langszij, zodat zij konden worden binnengehaald. Wij voeren daarop naar een fregat met een dokter aan boord. Een der mannen had geen hulp meer nodig, maar de ander was er slecht aan toe. De dokter zei ons echter veel hoop te hebben de man toch te kunnen redden.
Kapitein De Koe

Prince Leopold sunk by torpedo during participation at the operations in Normandy.

On the 29th July the Prince Leopold left St Helena in a convoy at 04.00 hrs with 515 Royal Engineers on board.

At 06.48 hrs a explosion occurred on the aft of the ship which damaged the rear of the ship thoroughly. The ship made water in the first and second compartment through the aft. The rudder and propellers were gone. The explosion had killed ten members of the crew and five soldiers. One stoker and two soldiers were serious injured and nine crew members and eight soldiers were wounded.

The crew managed by 10.30 hrs to seal the third compartment and so keep the incoming under control.
In the meantime around mlid day the Prince Leopold was being tugged. The crew tried to create some stability by releasing the landing boats and reduce the weight. In that way to try and keep the ship upright. At 15.15 the HMS Chelmer came alongside to offer help with her pumps. The tension on the cables made the Prince Leopold more instable and lean over that it was decided and order was given to release the Chelmer.

At 16.00 hrs the command was given to abandon ship. At that moment the Prince Leopold was leaning over for about 40 degrees. At 16.18 the Prince Leopold disappeared.


We got from Arne Pyson a copy from the report made by the captain of the tug boat Amsterdam which took the Prince Leopold on tug. (Translated)
On Saturday 29th July we had the HMS Prince Leopold on tug which was hit by a mine at the stern. We tugged from 12.30 hrs until around 16.00 hrs when the ship started to tilt over heavily on its port side and started to sink within minutes. At that time there were about 200 people on board, now all between the wreckage in the water. We immediately let our 40 cm tug line go and started to pick up survivors which were drifting everywhere around. Six landing crafts which were released earlier by the Prince Leopold were positioned around the Amsterdam and were picking up as much as possible survivors. But close to us two men could not reach our lines due to exhaustion.
Sailor J.J. Van Klaveren and stoker T. de Roeper dived immediately in the water and brought both men aside so we could bring them on board. We brought the immediately to a near fregat with a doctor on board. One of the men did not need any help anymore but the second one was is a bad condition. The doctor assured us to have much hope to safe the man's life.
Captain De Koe